Art. 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. LinkedPerfect Werving & Selectie: ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52352242 en zijnde degene die via haar uitgebreide netwerk en website, kandidaten, Opdrachtgevers en vacatures met elkaar verbindt met een Succes Fee als beloning (hierna: “LPWS”);

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die LPWS Opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van de Werving en selectie-diensten zoals nader gespecificeerd in de Opdracht.

c. Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en LPWS op basis waarvan LPWS de werving en selectie-diensten (hierna: de “Werving en Selectie-diensten”) uitvoert, bedoeld onder
a. van dit artikel en met als doel om voor een bepaalde vacature een geschikte Kandidaat te werven en te selecteren met als doel de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de geselecteerde Kandidaat en de Opdrachtgever. Tevens vallen onder de Opdracht alle overige te leveren diensten door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer;

d. Match: indien (mede) door bemiddeling van LPWS een arbeidsrelatie of een relatie van Opdracht tot stand komt tussen Opdrachtgever of een aan hem gelieerde partij en een derde;

e. Succes Fee: de vergoeding die LPWS aan Opdrachtgever in rekening brengt per uur of per Opdracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform Opdracht en dealgemene voorwaarden.

f. Kandidaat: de persoon die op basis van een Opdracht tot werving en selectie door LPWS wordt geworven en voorgesteld aan Opdrachtgever met als doel een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de Opdrachtgever.

g. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van LPWS.

Art. 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, toezeggingen, verklaringen (inclusief het toesturen van CV’s en (het doen) uitnodigen van kandidaten), de totstandkoming van een arbeidsrelatie met een door LPWS aangedragen Kandidaat, alsmede alle overige Opdracht(en) overeengekomen met LPWS en/of alle overige (rechts)handelingen door LPWS.

2. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Opdracht tussen LPWS en Opdrachtgever. Eventuele toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door LPWS zijn aanvaard.

3. LPWS behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn indien zodra Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld.

4. Bedingen, overeenkomsten en mondelinge afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover LPWS die afwijking schriftelijk aanOpdrachtgever heeft bevestigd.

5. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52352242. Deze Algemene voorwaarden zijn ook in te zien en te downloaden op de website: www.linkedperfect.nl.

Art. 3: Inspanningsverplichting / uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Op LPWS rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. LPWS zal naar beste kunnen haar Opdracht vervullen.

2. LPWS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, indirect, direct en/of gevolgschade indien een kandidaat niet geschikt is of op termijn niet geschikt blijkt te zijn. Hieronder valt tevens de situatie waarin een kandidaat zegt bepaalde diploma’s en/of over (mentale of fysieke of kennis) kwaliteiten te beschikken, maar die in werkelijkheid niet heeft of niet blijkt te hebben. Controle hierop is nadrukkelijk geen onderdeel van de Opdracht en betreft een zelfstandige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Op Opdrachtgever rust uitdrukkelijk een onderzoeksplicht.

3. Opdrachtgever vrijwaart LPWS te allen tijde tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die voortvloeien uit en/of verband houden met de door LPWS uitgevoerde Opdracht en dient LPWS schadeloos te stellen voor al hetgeen waartoe hij als gevolg van dergelijke aanspraken mocht worden veroordeeld. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

4. Eventueel resterende aansprakelijkheid voor enige schade is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van LPWS ten aanzien van de schade uitkeert. Indien LPWS niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet volledig uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van LPWS beperkt tot het door LPWS gefactureerde bedrag.

Art. 4: Art. 4: Kosten / Vergoeding

1. Ingeval van een Match zal Opdrachtgever een Succes Fee aan LPWS verschuldigd zijn ter hoogte van het percentage genoemd in artikel 9 van het bruto jaarinkomen van een Kandidaat (hierna: “het Jaarinkomen”) dat verschuldigd zou zijn bij een fulltime-werkweek. Hierbij wordt uitgegaan van de fulltime-werkweek standaard gehanteerd door Opdrachtgever. Dit kan een werkweek van 36, 38 of 40 uur zijn. Indien de Opdrachtgever geen standaard fulltime-werkweek hanteert, wordt uitgegaan van een fulltime-werkweek van 40 uur. Niet relevant voor de berekening van de hoogte van de Succes Fee is het aantal uur waarvoor een Kandidaat daadwerkelijk bij Opdrachtgever in dienst treedt, tenzij dit aantal 36, 38 of 40 uur per week bedraagt.

2. Onder Jaarinkomen wordt verstaan: de bruto vergoeding, inclusief vakantiegeld en 13de maand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een gegarandeerde of in de branche gebruikelijke bonus en/of commissie, autokostentoelage, reiskostenvergoeding, standplaatstoelage en alle overige in de arbeidsovereenkomst opgenomen vergoedingen c.q. uitkeringen.

3. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek inzage geven in alle relevante informatie waaruit het Jaarinkomen van de Kandidaat is te herleiden, daaronder begrepen de informatie betreffende uitkering van bonussen of commissies zodra de informatie bekend is.

4. In geval uit een voorselectie meerdere Kandidaten bij een Opdrachtgever in dienst treden, is Opdrachtgever gehouden per aangenomen Kandidaat het volledig Honorarium te voldoen.

5. In overleg met Opdrachtgever kan er voor worden gekozen extra kosten te maken ten behoeve van de Werving en Selectie-diensten. Deze in overleg met Opdrachtgever gemaakte extra kosten komen ongeacht het resultaat van de Opdracht voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Art. 5: Garantieregeling

1. Bij beëindiging van de Match binnen de proeftijd van de arbeidsrelatie, dan wel binnen een termijn van vier weken na de Match, zal aan Opdrachtgever 10% van berekende Succes Fee worden terugbetaald, tenzij LPWS,

  • niet binnen 14 dagen na beëindiging schriftelijk daarvan in kennis is gesteld;
  • De reden van beëindiging van de arbeidsrelatie geen verband houdt met de bekwaamheid of het gedrag van de Kandidaat;
  • De Kandidaat boventallig is geworden.

Art. 6: Duur van de Opdracht

1. De Opdracht kan worden aangegaan zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd. Zulks is afhankelijk van wat partijen nader zijn overeengekomen. De Opdracht komt tot stand door accordering van deze Algemene Voorwaarden, dan wel door aanvang van LPWS met de uitvoering van de Opdracht, dan wel indien LPWS op enigerlei wijze aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de Opdracht te zullen beginnen.

2. De Opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan:

a) óf voor een vastgestelde tijd;

b) óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt, wanneer tussen een Kandidaat en Opdrachtgever een Match tot stand komt.

Art 7: Opzegging van de Opdracht

1.  De Opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel.

2. Bij de Opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.

3. De Opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.

4. Indien (tussentijdse) opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen. Bij opzegging in strijd met de contractuele afspraken tussen Opdrachtgever en LPWS of deze Algemene Voorwaarden is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die LPWS dientengevolge lijdt en in toekomst zal lijden.

5. Bedragen die LPWS vóór de opzegging aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene voorwaarden in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.

6. Indien de Opdrachtgever, na ter zake schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is LPWS gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn.

Art. 8: Einde van de Opdracht

1. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, zoals de totstandkoming van een Match tussen Kandidaat en Opdrachtgever.

2. Elke Opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan.

Art. 9: Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

1. Opdrachtgever is verplicht om te allen tijde discreet en zorgvuldig om te gaan met alle aan hem in het kader van de Opdracht ter beschikking gestelde informatie;

2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht met elkaar en onderliggende overeenkomst hebben verkregen en/of hebben uitgewisseld.

3. In geval van terugtrekking van de Opdracht is Opdrachtnemer verplicht alle vertrouwelijke gegevens binnen vijf dagen te vernietigen.

Art. 10: Ontduiking van de Opdracht / verbod overname kandidaat

1. Indien de Opdrachtgever een ingevolge de Opdracht aangedragen Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek alsnog een Match tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de Succes Fee zoals omschreven in artikel 4 jo. Artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

2. Zonder toestemming van LPWS is het Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens van Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen.

3. Bij constatering van een overtreding van bovenstaande bepaling, wordt door LPWS een boete in rekening gebracht ten hoogte van 3 bruto maandsalarissen die de Kandidaat bij de Opdrachtgever zou gaan verdienen, waarbij de hoogte van het salaris, indien dit nog niet was vastgesteld, wordt bepaald aan de hand van het salaris van de Kandidaat welke laatstelijk bij LPWS bekend was.

Art. 11: Facturen

1. De factuur voor de door LPWS overeenkomstig de Opdracht geleverde Werving en Selectie-diensten wordt opgemaakt en verstuurd nadat de Kandidaat de arbeidsovereenkomst bij Opdrachtgever heeft ondertekend;

2. Voor Opdrachtgever geldt een betalingstermijn van 14 dagen na datum factuur;

3. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van enig factuurbedrag is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is vanaf datum verzuim de wettelijke rente in de zin van de artikelen 6:119 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, verschuldigd.

4. Blijft Opdrachtgever in verzuim, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen –ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.

5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.

Art. 12: Honorarium

Met betrekking tot het Honorarium is het volgende van toepassing:
1. Het Honorarium is het volgende vaste bedrag/percentage van het Bruto jaarsalaris:

a. 20 % van het bruto jaarsalaris van een Kandidaat indien een Match tot stand komt met een minimum van € 7.000,00 per plaatsing.

2. Het volledige Honorarium is verschuldigd in geval van een Match.

3. Bij afwijkende afspraken tussen partijen van deze Algemene Voorwaarden, op grond waarvan betaling, in afwijking van artikel 11, gespreid plaatsvindt, bedraagt het Honorarium 1,5% meer dan anders verschuldigd zou zijn op grond van lid 1 sub a van dit artikel.

Art. 13: Slotbepalingen

1. In geval van een dispuut ten aanzien van de inhoud van deze overeenkomst zullen partijen te allen tijde eerst trachten het geschil in der minne op te lossen. Mochten partijen daartoe niet in staat zijn, dan is de bevoegde rechter in Rotterdam bij uitsluiting bevoegd.

2. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam (2020)